Announcement

# การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศณียบัตร Internet of Things (IoTs) (หลักสูตรระยะสั้น) หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2561

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# สมุดบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์

# ประกาศ การขอทรานสคริปรับรองกิจกรรมนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องได้ที่ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08.30 – 16.30 น.

# ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบ Exit Exam (ภาค ก) ประจำปีการศึกษา 2560

# อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

# การมอบทุนการศึกษา ประเภททุน Dek 62 หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2561

คณะรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า สิงห์มะหาดรุ่นที่ 15 จ่าสิบโท พลากร ศรีมาลา สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น สอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง "ปลัดอำเภอ"