Announcement

อบรมกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 1 อำเภอ 1 หลักสูตร ทุกพื้นที่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กำหนดการรับสมัครและรายงานตัวเข้ารับศึกษาวิชาทหาร ประจำปี2560

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (1 ปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ประจำปีการ ศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา, ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบที่2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ พ.ศ.2559