เข้าร่วมเครือข่ายมูลนิธิรากแก้ว โดย หม่อมหลวง ปริยดา  ดิสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว ได้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม ผลักดันให้
นักศึกษามีพลังจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน

Announcement

เตรียมความรู้-ประสบการณ์ สู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมั่นใจ “โครงการเตรียมบัณฑิต ระบบ Pre-Degree ม.หาดใหญ่”

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ (1 ปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ประจำปีการ ศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาสามารถเข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา, ประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 (รอบที่2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

ระเบียบมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ว่าด้วย ทุนการศึกษาและการลาศึกษาต่อ พ.ศ.2559