คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Announcement

# รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะรัฐศาสตร์

# แบบบันทึกการประเมิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

# สมุดบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์

# ประกาศ การขอทรานสคริปรับรองกิจกรรมนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องได้ที่ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08.30 – 16.30 น.

# ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบ Exit Exam (ภาค ก) ประจำปีการศึกษา 2560

# อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2560

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2561