อาจารย์ประจำ

         


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์ทิรัศม์ชญา พิพัฒน์เพ็ญ
ตำแหน่ง           :  ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 250
e-mail             :  sopita@hu.ac.th
การศึกษา         :  บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์