อาจารย์ประจำ

         


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน
ตำแหน่ง           :  รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 504
e-mail             :  Kumpee@hu.ac.th
การศึกษา       

: ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช