อาจารย์ประจำ

         


ชื่อ - สกุล         :  รศ.ทัศนีย์ ประทาน
ตำแหน่ง           :  นักวิจัยอาวุโสประจำคณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 258
e-mail             : Tasanee@hu.ac.th
การศึกษา       

: กศ.บ(คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลก
: กศ.ม (วัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต (ประสานมิตร)