อาจารย์ประจำ

         


   
ชื่อ - สกุล         :  ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
ตำแหน่ง           :  ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร           :  074-200300 ต่อ 249
e-mail             :  niwat@hu.ac.th
การศึกษา         :  รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
:  ร.ม.  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:  M.A.(Pol SC)(HONS)   Univ. of Poona, India
:  B.A. B.A.(Pol SC)(HONS)   Univ. of Poona, India

 

ชื่อ - สกุล         :  ดร.ศรัญลักษณ์ เทพวารินทร์
ตำแหน่ง           : อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร           : 074-200300 ต่อ 249
e-mail             : salanluk@hu.ac.th
การศึกษา         : ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  รป.ม (รัฐประศาสน์ศาสตร์) มหาวิทยาลัยบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
:  M.B.A. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยลินคอร์น สหรัฐอเมริกา
:  บธ.บ (การโฆษณาและประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ - สกุล         : รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว
ตำแหน่ง           : อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร           -
e-mail             : akom@hu.ac.th
การศึกษา         : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: สังคมวิทยามหาบัณฑิต (สังคมสงเคราะห์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ชื่อ - สกุล   : ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร  :
e-mail : @hu.ac.th
การศึกษา

: ์บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
: วท.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
: ph.D. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


*ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>