อาจารย์ประจำ

    ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์สุกรี บุญเทพ*
ตำแหน่ง           : หัวหน้าสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 504
e-mail             :  Sukree@hu.ac.th
การศึกษา         :  Bachelor of International Affairs Management 
  Universiti Utara Malaysia (UUM), Malaysia
:  M.A. Political Science.Aligarh Muslim University,India

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์อับดุลเราะมัน มอลอ
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 505
e-mail             :  Abdulrohman@hu.ac.th
การศึกษา        

:  รัฐศาสตรบัณทิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
:  Master of Human Sciences (Political Science) International Islamic      University Malaysia (IIUM), Malaysia


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์สุรพงษ์ ตั้งวิศิษฐ์กุล
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 505
e-mail             :  Suraphong@hu.ac.th
การศึกษา        

:  B.A. International Affair Management, International Law and Diplomacy, University Utara Malaysia (UUM)
:  M.A. International Law and Diplomacy from Coventry University, United Kingdom


* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>