อาจารย์ประจำ

    ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์พาฝัน ดูฮาเมลน์
ตำแหน่ง           : หัวหน้าสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 505
e-mail             :  -
การศึกษา         -

 
ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์สุรพษ์์ ตั้งวิศิษฐ์กุล
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 505
e-mail             Suraphong@hu.ac.th
การศึกษา        

:  B.A. International Affair Management, International Law and Diplomacy, University Utara Malaysia (UUM)
:  M.A. International Law and Diplomacy from Coventry University, United Kingdom


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ
e-mail             :  
การศึกษา        * ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>