อาจารย์ประจำ

    
 
ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์นพวัลภ์  คงคาลิหมีน
ตำแหน่ง           :  หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 251
e-mail             noppawan@hu.ac.th
การศึกษา         :  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์จิตกรี บุญโชติ
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 251
e-mail             :  jitkerr@hu.ac.th
การศึกษา         : บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 
ชื่อ - สกุล         : อาจารย์หมัดเฟาซี รูบามา
ตำแหน่ง           : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร           :  074-200300 ต่อ 251
e-mail             :  Madpouzee@hu.ac.th
การศึกษา         :  ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
ชื่อ - สกุล         :  ผู้ช่วยศาตราจารย์นุกูล ชิ้นฟัก
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร           :  074-200300 ต่อ 258
e-mail             :  nukool@hu.ac.th
การศึกษา        

:   นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:   อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
: รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์ขภิชาติ ราชแสง
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร           :  074-200300 ต่อ 250
e-mail             :  Khapichat@hu.ac.th
การศึกษา        

:  นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
:  ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


 
ชื่อ - สกุล         :  อาจารยไกรษร วงศ์พรัด
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 346
e-mail             : Kraisorn@hu.ac.th
การศึกษา         :  รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  
 

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>