อาจารย์ประจำ

    


 

ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง*
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 128
e-mail :  saowaluk@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  รป.ม. (การบริหารองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์กฤติกา เลขะกุล
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 128
e-mail             :  krittika@hu.ac.th
การศึกษา         :  ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงินการคลังท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
:  ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์วฤณดา วงศ์โรจน์
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 128
e-mail :  Varunada@hu.ac.th
การศึกษา

:  วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์สามารถ วราดิศัย
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 258
e-mail :  samart@hu.ac.th
การศึกษา

:  น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
:  ร.บ. (การปกครอง) จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
:  พบ.ม. (การบริหารงานบุคคล) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์ธนา มณีพฤกษ์
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 128
e-mail :  tana_m@hu.ac.th
การศึกษา

:  บธ.บ. บริหารธุระกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์สุพรรณี เกศรินทร์
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 248
e-mail :  supannee@hu.ac.th
การศึกษา

:  รบ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
:  รป.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


 
*ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>