อาจารย์ประจำ

    


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์สุกรี บุญเทพ    
ตำแหน่ง           : หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 128
e-mail             :  sukree@hu.ac.th, intaff01@hotmail.com
การศึกษา        

: B.A. International Affairs Management Universiti Utara Malasia (UUM), Malasia

: M.A. Political Science, Aligarh Muslim University , India


ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง*
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 128
e-mail :  saowaluk@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  รป.ม. (การบริหารองค์การ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์กฤติกา เลขะกุล
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 128
e-mail             :  krittika@hu.ac.th
การศึกษา         :  ศ.บ. (เศรษฐศาสตรการเงินการคลังท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
:  ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์ธนา มณีพฤกษ์
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 128
e-mail :  tana_m@hu.ac.th
การศึกษา

: บธ.บ. บริหารธุระกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

: รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์อับดุลเราะมัน มอลอ
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 128
e-mail :  mlabdulrohman87@gmail.com
การศึกษา

: ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

: M.A. Political Science (IIUM) International Islamic University of Malaysia 


*ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>