อาจารย์ประจำ

    


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์คารม บัวผัน
ตำแหน่ง           :  หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 250
e-mail             :  karom@hu.ac.th
การศึกษา         :  รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์วิทู ณ สงขลา
ตำแหน่ง           :  รองหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 250
e-mail             :  witoo@hu.ac.th
การศึกษา         :  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ศศ.ม.(การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 504
e-mail             :  Kumpee@hu.ac.th
การศึกษา        

:  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์ขภิชาติ ราชแสง*
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 252
e-mail             :  Khapichat@hu.ac.th
การศึกษา          : นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
:  ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์นุกูล  ชิ้นฟัก
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200311
e-mail             :  nukool@hu.ac.th
การศึกษา         :  วศ.บ. (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยศรีประทุม
:  นธ.บ. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
:  น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวทิยาลัยรามคำแหง
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์พัตรธีรา จินตานนท์*
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 250
e-mail             :  phattheera@hu.ac.th
การศึกษา        

:  น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์สุนิตดา  ชูสวัสดิ์
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300 ต่อ 252
e-mail             :  sunitda@hu.ac.th
การศึกษา        

:  รป.บ. (การบริหารและการปกครองท้องถิ่น) เกียรตินิยมอันดับ 2
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
:  ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>