อาจารย์ประจำ

    


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์วิทู ณ สงขลา
ตำแหน่ง           :  หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 250
e-mail             :  witoo@hu.ac.th
การศึกษา         :  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ศศ.ม.(การจัดการงานสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์คารม บัวผัน
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 250
e-mail             :  karom@hu.ac.th
การศึกษา        

: รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 504
e-mail             :  Kumpee@hu.ac.th
การศึกษา        

:  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์ขภิชาติ ราชแสง
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 252
e-mail             :  Khapichat@hu.ac.th
การศึกษา          : นศ.บ.(การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
:  ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์พัตรธีรา สุวรรณวงค์
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 250
e-mail             :  phattheera@hu.ac.th
การศึกษา         :  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์สุนิตดา ชูสวัสดิ์
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 370
e-mail             :  sunitda@hu.ac.th
การศึกษา        

: รป.บ.การบริหารและการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
: ศศ.ม.พัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

 
 

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>