ที่ปรึกษาประจำคณะรัฐศาสตร์

นายวิสุทธิ์ สิงห์ขจรวรกุล

อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย


รศ. พสุ สัตถาภรณ์

กรรมการสภา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


นายอำนวย  รองเงิน

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา


รองศาสตราจารย์ สุขุม นวลสกุล

นักวิชาการอิสระ 


นายเนตร  จันทรัศมี 

กรรมการผู้จัดการ บมจ.ไดอาน่า ดีพาร์ทเมนท์สโตร์


คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

รศ.พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์

อาจารย์ประจำสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ (รปศ.) 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


รศ.ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร

สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร


คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ผศ.ดร.บูฆอรี  ยีหมะ

อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา


ผศ.สุพจน์  โกวิทยา 

อาจารย์ประจำสาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์