สารจากคณบดี

 

          ในยุคที่สังคม การเมือง เศรษฐกิจ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาล้วนเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทั้งสิ้น การได้รับความรู้และการปรับสภาพให้เข้ากับสิ่งเหล่านี้ล้วนมาจากการได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน การสร้างคนเก่งและดีให้อยู่คู่สังคมนี้เป็นสิ่งที่ท้าทาย


           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 มีสัญลักษณ์คือ “สิงห์มะหาด” ภายใต้วิสัยทัศน์ว่า “เรียนรู้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ ด้านรัฐศาสตร์ เพื่อคุณภาพที่ดีของชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ” เรามีความมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน สอดแทรกความรู้คู่คุณธรรม เพื่อฝึกฝนพัฒนาทักษะ ศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สังคมอาเซียน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
คณบดีคณะรัฐศาสตร์