อาจารย์ประจำ

         


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์ ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว
ตำแหน่ง           :  รองอธิการบดีสำนักพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ 
   และคณบดีคณะรัฐศาสตร์
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 249
e-mail             :  niwat@hu.ac.th
การศึกษา         :  B.A. (Pol.Sc.) (Hons) University of Poona,INDIA
:  M.A. (Pol.Sc.) (Hons) University of Poona,INDIA
:  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:  รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต