ผลงานเด่นของนักศึกษา

ปีการศึกษา 2560
ประกวดภาพถ่ายการปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ ส่งเสริมวัฒธรรมสืบทอดประเพณีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชน นายจรัสพงษ์ ไทยเจริญ สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น

 

ีการศึกษา 2560
ประกวดภาพถ่ายการปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพครูบ้านนอกนำความรู้จากดินสู่ดอย
นางสาวนูรฮายาร่า หะระหนี  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

ีการศึกษา 2561
พิธีปิดกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งทที่18 ในวันพุธ ที่11 เมษายน 2561 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ

  ีการศึกษา 2559
นักศึกษาคณะรฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง ในชมรมรากแก้ว ม.หาดใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เหลือ5ทีมสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิตS.2  และได้จัดทำโครงการรากแก้วคืนถิ่นจิตอาสาคืนบ้านให้ปลาตอนที่ 2 ณ.อ่างเก็บน้ำป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  ปีการศึกษา 2559
นางสาวชนิดา โพธิ์ขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์  จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี