ผลงานเด่นของนักศึกษา

ปีการศึกษา 2560
ประกวดภาพถ่ายการปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อภาพ ส่งเสริมวัฒธรรมสืบทอดประเพณีอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชน นายจรัสพงษ์ ไทยเจริญ สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น

 

ีการศึกษา 2560
ประกวดภาพถ่ายการปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพครูบ้านนอกนำความรู้จากดินสู่ดอย
นางสาวนูรฮายาร่า หะระหนี  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

 

ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่จัดงานวันนวัตกรรมและคุณภาพ ม.หาดใหญ่ ครั้งที่ 5 (Hatyai Inno-Q Day 2017) ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ในโครงการรากแก้ว ม.หาดใหญ่ ได้รับรางวัล ผลงานด้านการพัฒนางาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

  ีการศึกษา 2559
นักศึกษาคณะรฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง ในชมรมรากแก้ว ม.หาดใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เหลือ5ทีมสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิตS.2  และได้จัดทำโครงการรากแก้วคืนถิ่นจิตอาสาคืนบ้านให้ปลาตอนที่ 2 ณ.อ่างเก็บน้ำป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  ปีการศึกษา 2559
นางสาวชนิดา โพธิ์ขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์  จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
 

ปีการศึกษา 2556
ได้เข้าร่วมเครือข่ายมูลนิธิรากแก้ว โดย หม่อมหลวง ปริยดา ดิสกุล เลขาธิการมูลนิธิรากแก้ว ได้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม ผลักดันให้ นักศึกษามีพลังจิตอาสาในการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

ปีการศึกษา 2555
รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียนชิงแชมป์ภาคใต้ (ระดับอุดมศึกษา)
  ปีการศึกษา 2555
นายพงศ์ไพสิฐ จำเริญนุสิต ได้รับทุนสนับสนุนนักรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์รุ่นเยาว์
  ปีการศึกษา 2554
นายวัชรพงษ์ เอ็กหลี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายสิทธิพร วงศ์สวรรค์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
จากโครงการประกวดเรียงความ เรื่อง“ความสำคัญของพรรคการเมืองกับการเมืองในระบอบประชาธิปไตย” ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา
  ปีการศึกษา 2552
ชนะเลิศระดับประเทศ การแข่งขัน โครงการ "สร้างธุรกิจชุมชนให้เป็นจริงและยั่งยืน" ของมูลนิธิยุทธสาร ณ นครจากโครงการสร้างธุรกิจให้เป็นจริงและยั่งยืนภายใต้โครงการการเพิ่มมูลค่าเรือกอและจำลอง
ปีการศึกษา 2550
นายวิพัฒน์ โสพิกุล
ได้รับนักศึกษากองทุนฯ ดีเด่น