ผลงานเด่นของนักศึกษา

ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี่2561 จังหวัดสงขลา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นางสาวธณัณณัฐ ปิยธารินทร์ ชั้นปีที่3
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

 

ปีการศึกษา 2561
พิธีปิดกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งทที่18 ในวันพุธ ที่11 เมษายน 2561 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

ปีการศึกษา 2560
ประกวดภาพถ่ายการปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพครูบ้านนอกนำความรู้จากดินสู่ดอย
นางสาวนูรฮายาร่า หะระหนี สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

  ปีการศึกษา 2560
ประกวดภาพถ่ายการปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพครูบ้านนอกนำความรู้จากดินสู่ดอย
นางสาวนูรฮายาร่า หะระหนี  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
  ปีการศึกษา 2559
นักศึกษาคณะรฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง ในชมรมรากแก้ว ม.หาดใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เหลือ5ทีมสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิตS.2  และได้จัดทำโครงการรากแก้วคืนถิ่นจิตอาสาคืนบ้านให้ปลาตอนที่ 2 ณ.อ่างเก็บน้ำป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ปีการศึกษา 2559
นางสาวชนิดา โพธิ์ขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์  จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี