ประวัติความเป็นมา

          คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2547 หลักสูตรที่เปิดสอนคือ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการสร้างและพัฒนาบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาภารกิจในความรับผิดชอบของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป ในปีการศึกษา 2551 ดำเนินการเพิ่มอีก 1 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในปีการศึกษา 2553 ได้เปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ในปีการศึกษา 2556 ได้ดำเนินการเปิดสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และในปีการศึกษา 2558 จะเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน