พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา 
รายนามบัณฑิต 

 

Announcement

# การมอบทุนส่วนลด สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# สมุดบันทึกการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะรัฐศาสตร์

# ประกาศ การขอทรานสคริปรับรองกิจกรรมนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องได้ที่ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08.30 – 16.30 น.

# การมอบทุนการศึกษา ประเภททุน Dek 62 หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

# อัตราค่าธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

# การมอบทุนการศึกษา ประเภททุน Dek 62 หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2561