พิธีประทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 19 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ลงทะเบียนเข้ารับปริญญา 
รายนามบัณฑิต 

สิทธิพิเศษ! สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร

ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,000 บาท (ตลอดหลักสูตร) สมัครเรียนออนไลน์ 

Announcement

# การมอบทุนส่วนลด สำหรับนักศึกษาใหม่หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

# ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

# ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

# ประกาศ การขอทรานสคริปรับรองกิจกรรมนักศึกษาสามารถยื่นใบคำร้องได้ที่ฝ่ายกิจกรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษาในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา08.30 – 16.30 น.

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

# การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรและการสอน ประจำปีการศึกษา 1/2562

"คณะรัฐศาสตร์"ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก ผู้ช่วยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ อาจารย์สุกรี บุญเทพ หัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
แนะแนวการศึกษา แก่นักศึกษาที่รับอนุปริญญาบัตร วิทยาลัยชุมชน นราธิวาส
ณ โรงแรม อิมพีเรียล จ.นราธิวาส 
และเข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก เพื่อหารือความร่วมมือและแนะนำมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ในระหว่างวันที่23-24 ก.ค.62)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา