อาจารย์ประจำ

    ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์พาฝัน ดูฮาเมลน์
ตำแหน่ง           : หัวหน้าสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 505
e-mail             :  pafunn@yahoo.com
การศึกษา         :  รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
:  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์สุรพษ์์ ตั้งวิศิษฐ์กุล
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 505
e-mail             Suraphong@hu.ac.th
การศึกษา        

:  B.A. International Affair Management, International Law and Diplomacy, University Utara Malaysia (UUM)
:  M.A. International Law and Diplomacy from Coventry University, United Kingdom


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์สุกรี บุญเทพ
ตำแหน่ง           :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 252
e-mail             :  sukree@hu.ac.th
การศึกษา        

:  B.A. International Affairs Management Universiti Utara Malasia (UUM), Malasia
:  M.A. Political Science, Aligarh Muslim University , India


ชื่อ - สกุล         :  อาจารย์อับดุลเราะมัน มอลอ
ตำแหน่ง           : อาจารย์ประจำสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เบอร์โทร           :  074-200300  ต่อ 128
e-mail             :  mlabdulrohman87@gmail.com
การศึกษา        

 : ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (การปกครอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
:  M.A. Political Science (IIUM) International Islamic University of Malaysia


 

 

* ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

<< กลับสู่หน้าหลัก>>