สาขาวิชาการเมืองการปกครอง


กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

*ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง

*ประเด็นว่าด้วยเรื่องรักร่วมเพศในแอฟริกา

*บุรุษผู้เป็นตำนานแห่งการสร้างชาติในแอฟริกา