หลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(Bachelor of Political Science Program in Public Admistration)

 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 

138 หน่วยกิต

  2. โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

33 หน่วยกิต

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาภาษา

15 หน่วยกิต

 

 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

 

99 หน่วยกิต

 

 

 

 

- วิชาแกนของคณะรัฐศาสตร์

33 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- วิชาบังคับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

30 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- วิชาเลือกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

12 หน่วยกิต

 

        - วิชาโท
15 หน่วยกิต
 

 

 

 

 

- วิชสหกิจศึกษา

9 หน่วยกิต

 

 

 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

 

6 หน่วยกิต


หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
(Bachelor of Political Science Program in Politics and Government)

1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 

134 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

30 หน่วยกิต

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

 

 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

 

98 หน่วยกิต

 

 

 

 

- วิชาแกนของคณะรัฐศาสตร์

33 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- วิชาบังคับสาขาวิชาการเมืองการปกครอง

30 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- วิชาเลือกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

11 หน่วยกิต

 

       

- วิชาโท

15 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- วิชาสหกิจศึกษา

9 หน่วยกิต

 

 

 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

 

6 หน่วยกิต


หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
(Bachelor of Political Science Program in Local Governence)

1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

 

137 หน่วยกิต

2. โครงสร้างหลักสูตร

 

 

 

 

2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

30 หน่วยกิต

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

6 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

12 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาภาษา

12 หน่วยกิต

 

 

 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

 

101 หน่วยกิต

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาแกน

33 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ

30 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- กลุ่มวิชาเอกเลือก

12 หน่วยกิต

 

       

- วิชาโท

15 หน่วยกิต

 

 

 

 

 

- วิชาสหกิจศึกษา

11 หน่วยกิต

 

 

 

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

 

6 หน่วยกิต