หลักสูตร

         

ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว 
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
Master of  Public  Administration  Program in Public and Private Management
 

 
 ชื่อปริญญา

รป.ม.  (การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน,  M.P.A. (Public and Private Management)

  เป้าหมาย

          มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและการวิจัยในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานภาครัฐและภาคเอกชนในภาพเฉพาะและภาพรวม   มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และสนองความต้องการของบุคคล  สังคมและประเทศชาติได้

  หลักสูตร
 

1.  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   39   หน่วยกิต 
2.  โครงสร้างหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 
หลักสูตรนี้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก(2)  และแผน ข โดยมีองค์ประกอบดังนี้

   
รายการ
                           จำนวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก (2)
แผน ข
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิชาประสบการณ์การวิจัย 
- สารนิพนธ์
- วิทยานิพนธ์

3-6 
30
-

-
12

3-6 
30
9

6
-

  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
42
45
   
  รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
ดร.นิวัตน์  สวัสดิ์แก้ว  
รศ.พสุ  สัตถาภรณ์   
ดร.ศรัญลักษณ์ เทพวาริน  
รศ.ดร.อาคม ใจแก้ว  
ผศ.สุเทพ  ทิพย์ธารา  
   
  รายนามอาจารย์พิเศษ
 
ดร.ชวลิต  หมื่นนุช         
รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ   
รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์    
รศ.อำพร  วิริยโกศล           
ผศ.ไพรัช วัชรพันธ์             
   
  ค่าหน่วยกิต
  วิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท
  วิชาบรรยาย หน่วยกิตละ 2,000 บาท
   
  ค่าบำรุงการศึกษา
  ภาคการศึกษาละ 5,600 – 6,870 บาท
 

*ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 120,000 บาท