ทุนการศึกษา

         รางวัลรองชนะเลิศ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานกองทุนฯดีเด่น ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
               รางวัลที่ได้รับครั้งนี้ไม่ได้เป็นรางวัลแรกของฝ่ายทุนการศึกษาแต่เราเคยได้รับรางวัลมาแล้ว ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 ถือเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันการศึกษาในภาคใต้ ที่เราสามารถบริหารจัดการและดูแลเรื่อง ทุนการศึกษาที่ได้มาตรฐาน เป็นสิ่งที่รับรองได้ว่านักศึกษาที่เข้ามาเรียน ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จะได้รับการดูแลที่ดี ทั้งผู้ปกครองและนักศึกษา ที่สำคัญเรายังจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษากองทุนฯให้รู้จักการใช้เงินอย่างรู้ คุณค่า และรับผิดชอบต่อการใช้เงินคืนรัฐบาลหลัง จากจบการศึกษาไปแล้ว ซึ่งเราดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง และต่อเนื่องมาโดยตลอด" นางสุธาสินี จำดวง หัวหน้าฝ่ายทุนการศึกษากล่าว สนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษา ติดต่อฝ่ายกองทุนการศึกษา โทร. 074-200367

- กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
- ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
เว็บไซต์สำนักพัฒนานักศึกษา  : http://www.hu.ac.th/std_affair