สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

         

ชื่อ - สกุล :  นางสาวพิทยาภรณ์  พัฒโน
ตำแหน่ง    :  เลขานุการคณะ
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 248
e-mail : ponsiri@hu.ac.th
การศึกษา  :  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้
  :  ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 


ชื่อ - สกุล :  นางสาวสุพรรณี เกสรินทร์
ตำแหน่ง    :  เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการ
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 248
e-mail : supannee@hu.ac.th
การศึกษา  :  รบ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  :  รปม.(การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ชื่อ - สกุล :  นายทวียศ พรหมดำเนิน
ตำแหน่ง    :  เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการ
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 248
e-mail : thawiyod@hu.ac.th
การศึกษา  : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
    

 

ชื่อ - สกุล :  นายเกียรติศักดิ์ วงค์สุริย์
ตำแหน่ง    :  เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการ
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 248
e-mail

: kiattisak@hu.ac.th

การศึกษา  : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่