มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ขอแสดงความยินดีต่อ ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน คณบดี คณะรัฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล "บุคคลตัวอย่างแห่งปี" (ด้านบริการวิชาการแก่สังคม) ประจำปี 2564

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 Online
ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น.

Open House HU
Open House HU & Hatyai Fair ครั้งที่ 10 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 18 มิถุนายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

ขยายเวลาเปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 รายละเอียด

ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกคน เลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 20.00 น.

ประกาศ เรื่องการเรียนการสอน และการสอบแบบออนไลน์

Announcement

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ข. ประจำปีการศึกษา 1/2563

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ข. ประจำปีการศึกษา 2562

# ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มาตรการการช่วยเหลือนักศึกษาด้านการเรียนการสอน และการสอบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

# ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

# ประกาศคณะรัฐศาสตร์ เรื่องผลการสอบ Exit Exam ภาค ก. (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2562

# ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2563

# รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

#การมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการการศึกษา 2563 สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย

# การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

# การประกันภัยอุบัติเหตุ นักศึกษา และบุคลากร

# พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒