หลักสูตรปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
(Master of Management Program in Human and Organization Development Innovation)

โครงสร้างหลักสูตร

  แผน  ก  แบบ ก  2

 แผน ข 

   

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

 -

-

   

หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต

 27 หน่วยกิต

 27 หน่วยกิต

   

หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
- วิทยานิพนธ์
- สารนิพนธ์

สารนิพนธ์

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

 12 หน่วยกิต
-

ไม่สอบ

39 หน่วยกิต

-
6 หน่วยกิต

สอบ

39 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักบริหารจัดการ นักบริหารการปกครอง
2. นักพัฒนาชุมชน และสังคม
3. นักวิชาการ นักวิจัย
4. นักนวัตกร
5. ผู้ประกอบการธุรกิจ
6. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

Facebook Fanpage : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่