สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พิทยาภรณ์  พัฒโน
ตำแหน่ง :  เลขานุการคณะ
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 504
e-mail : ponsiri@hu.ac.th
การศึกษา  :  บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคใต้
:  ศศ.ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ - สกุล :  นายณัฐชนน ตระกูลบุญรอด
ตำแหน่ง   :  เจ้าหน้าที่ธุรการ-เลขานุการ
เบอร์โทร :  074-200300 ต่อ 248
e-mail : natchanon@hu.ac.th
การศึกษา  : บธ. (ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา