ปริญญาตรี

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565)
Bachelor of Public Administration (Local Governance)

1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 128 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชารู้คิด

12 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชารู้ธรรม

9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชารู้สำเร็จ

9 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

89 หน่วยกิต
- วิชาแกน

27 หน่วยกิต

- วิชาเอกบังคับ

33 หน่วยกิต

- วิชาเอกเลือก

18 หน่วยกิต

- วิชสหกิจศึกษา

11 หน่วยกิต

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

เส้นทางอาชีพ :

 1. ข้าราชการในหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 2. นักปกครอง ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ฯลฯ
 3. ผู้บริหารท้องถิ่น/สมาชิกสภาท้องถิ่น/นักการเมืองท้องถิ่น
 4. พนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 5. นักพัฒนาชุมชน
 6. ทหาร ตำรวจ
 7. เจ้าหน้าที่ในองค์กรพัฒนาเอกชน /พนักงานในองค์กรอิสระ
 8. เจ้าหน้าที่ในบริษัทเอกชน เช่น เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566)

(Bachelor of Political Science Program in Politics and Government)

1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
2. โครงสร้างหลักสูตร
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชารู้คิด

12 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชารู้คิด

9 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชารู้คิด

9 หน่วยกิต

2.2 หมวดวิชาเฉพาะ

95 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาแกน

30 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเอกบังคับ

39 หน่วยกิต

- กลุ่มวิชาเอกเลือก

15 หน่วยกิต

- วิชาสหกิจศึกษา

11 หน่วยกิต

2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

เส้นทางอาชีพ :

 1. ข้าราชการในหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
 2. นักปกครอง ปลัดอำเภอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ฯลฯ
 3. ทหาร ตำรวจ
 4. พนักงานของรัฐและเอกชน
 5. นักการเมืองทุกระดับ
 6. องค์กรภาคเอกชน
 7. องค์กรระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ
 8. เจ้าของกิจการ ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง