ปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
(Master of Management Program in Human and Organization Development Innovation)

  1. นักบริหารจัดการ นักบริหารการปกครอง
  2. นักพัฒนาชุมชน และสังคม
  3. นักวิชาการ นักวิจัย
  4. นักนวัตกร
  5. ผู้ประกอบการธุรกิจ
  6. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

โครงการศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

โครงการศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

"เป็นหนึ่งด้านบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ"