ปริญญาโท

หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ
(Master of Management Program in Human and Organization Development Innovation)

โครงสร้างหลักสูตร

  แผน  ก  แบบ ก  2

 แผน ข 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

 -

-

หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต

 27 หน่วยกิต

 27 หน่วยกิต

หมวดวิชาประสบการณ์และการวิจัย
- วิทยานิพนธ์
- สารนิพนธ์สารนิพนธ์จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

 12 หน่วยกิต
-

ไม่สอบ

39 หน่วยกิต

-
6 หน่วยกิต

สอบ

39 หน่วยกิต

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักบริหารจัดการ นักบริหารการปกครอง
  2. นักพัฒนาชุมชน และสังคม
  3. นักวิชาการ นักวิจัย
  4. นักนวัตกร
  5. ผู้ประกอบการธุรกิจ
  6. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานในองค์กรธุรกิจเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

Facebook Fanpage : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เรียนปริญญาโท แบบมืออาชีพ