ประวัติ

คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดตั้งและดำเนินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โดยมุ่งพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเมืองการปกครอง การบริหารจัดการท้องถิ่น รัฐประศาสนศาสตร์ และรัฐศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์ชุมชนและท้องถิ่น ให้พ้นจากปัญหาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง

มีปรัชญาของหลักสูตรที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการจัดการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและบูรณาการทุกภารกิจหลักเพื่อมุ่งนำไปสู่การผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพและมุ่งหวังให้เกิดกระบวนการสร้างและพัฒนาบัณฑิตทางด้านรัฐศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่กล้าคิด กล้าแสดง มีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน และมุ่งเน้น ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ 1.การเมืองการปกครองและความมั่นคง 2.สังคมและวัฒนธรรม 3.เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปเพิ่มศักยภาพของบัณฑิต ในปีการศึกษา 25561 เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

ในปีการศึกษา 2553 บัณฑิตวิทยาลัยดำเนินการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐภาคเอกชน เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเชิงวิชาการและการวิจัยในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินงานภาครัฐและภาคเอกชนในภาพเฉพาะและภาพรวมมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองความต้องการของบุคคล สังคมและประเทศชาติ ปีการศึกษา 2556 คณะรัฐศาสตร์ได้เปิดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อรองรับกับความเป็นอาเซียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรระหว่างประเทศ และอาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (ปัจจุบันงดรับสมัครนักศึกษา 3 หลักสูตร คือ  1.ระดับปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 2.ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน และ 3.ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)  ปีการศึกษา 2565 คณะรัฐศาสตร์ เปิดหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์กร เพิ่มอีก 1 หลักสูตร เพื่อรองรับความต้องการของบุคลากรภาครัฐ และเอกชนที่มีการพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดให้มีการเรียนการสอน ดังนี้ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์กร