ปีการศึกษา 2565
- นายอนุสรณ์ ชูประสิทธิ์ (สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น)
- นางสาวมารีหยำ หลงโซ๊ะ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
- นายฮิลมีย์ ดาโหะ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
🎉 ได้รับทุนการศึกษา "ทุน 85 ปี" ครูของครู...ครูผู้ให้ 🎉

- นายศุภกิจ ไชยชนะ (สาขาวิชาการเมืองการปกครอง)
- นางสาวฮาริสซ่า ฮาเล็ม (สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น)
🎉 รับทุนการศึกษา ประเภทผู้เสียสละด้านพัฒนานักศึกษา 🎉
เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปี 2565

ปีการศึกษา 2565
- คุณภณัชษ์ฉัตร คำนวณศิลป์ - นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล
"การประเมินธุรกิจและผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งปี"

ปีการศึกษา 2565
- คุณภณัชษ์ฉัตร คำนวณศิลป์ - นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล
"ผู้บริหารธุรกิจยอดเยี่ยม"

ปีการศึกษา 2565
- คุณรพิพรรณี วรรณเพชร - นักศึกษาปริญญาโท ได้รับรางวัล
"ผู้บริหารธุรกิจยอดเยี่ยม"

ปีการศึกษา 2563
นายอนุสรณ์ ชูประสิทธิ์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด HU Freshy Contest 2020 ประเภทเดือน

ปีการศึกษา 2562
นางสาวสมิทธ์ตา รัตนา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดดาว เดือน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทดาว

ปีการศึกษา 2561
นักศึกษาได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี่2561 จังหวัดสงขลา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 นางสาวธณัณณัฐ ปิยธารินทร์ ชั้นปีที่3
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

ปีการศึกษา 2561
พิธีปิดกีฬามะหาดเกมส์ ครั้งที่18 ในวันพุธ ที่11 เมษายน 2561 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเชียร์หลีดเดอร์ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ปีการศึกษา 2560
ประกวดภาพถ่ายการปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพครูบ้านนอกนำความรู้จากดินสู่ดอย
นางสาวนูรฮายาร่า หะระหนี สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา 2560
ประกวดภาพถ่ายการปฎิบัติสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย รองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อภาพครูบ้านนอกนำความรู้จากดินสู่ดอย
นางสาวนูรฮายาร่า หะระหนี  สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา 2559
นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง ในชมรมรากแก้ว ม.หาดใหญ่ได้รับคัดเลือกให้เหลือ5ทีมสุดท้ายจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในโครงการปั้นฝันเดอะบัณฑิตS.2  และได้จัดทำโครงการรากแก้วคืนถิ่นจิตอาสาคืนบ้านให้ปลาตอนที่ 2 ณ.อ่างเก็บน้ำป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ปีการศึกษา 2559
นางสาวชนิดา โพธิ์ขาว นักศึกษาคณะรัฐศาสตตร์ ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี