คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครองและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

รศ.พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิน

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานวิชาการ ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นและสาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

รศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ
อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

ผศ.สุพจน์ โกวิทยา
อาจารย์ประจำสาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์