ทรรศนะจากศิษย์เก่า

จ่าสิบโท พลากร ศรีมาลา
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น สิงห์มะหาดรุ่นที่15)

“ ผมได้มาศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่นแห่งนี้ ที่นี่ผมได้รับความรู้ผมมากมาย  จากอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ ทั้งจากในมหาวิยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผมได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ แล้วนำเอาไปปรับใช้กับอาชีพที่เราคิดจะทำในอนาคต การเรียนที่นี้ทำให้ผมได้รับความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และจากสถานที่จริงที่ผมหาไม่ได้จากที่อื่น อาจารย์ผู้สอนก็เป็นกันเองมาก ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้ตลอดแล้วเวลา วันนี้ผมสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า “เรียนที่ม.หาดใหญ่ ไม่ผิดหวัง”

พ.ต.ต. กัมปนาท ปานสุวรรณ
สารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สิงห์มะหาดรุ่นที่ 1)

“คณะรัฐศาสตร์ถือได้ว่า เป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จในชีวิตการทำงานของผม ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ การเรียนการสอนที่นี่มีคุณภาพ คณาจารย์มีความรู้ความสามารถสอนและเป็นกันเองมีการเรียนการสอนควบคู่กับการทำกิจกรรมสถานศึกษาแห่งนี้จึงเป็นที่ที่จะวางรากฐานการทำงานจนทำให้ผมประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้”

ร.ต.ท.ณัฐวุฒิ  อำภา
รองสารวัตรฝ่ายอำนวยการ 2 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9
(ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

“ จากการที่ผมได้มาศึกษาคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แห่งนี้ ที่นี่ผมได้รับความรู้ผมมากมาย  จากอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณภาพ ทั้งจากในมหาวิยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผมได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ แล้วนำเอาไปปรับใช้กับอาชีพที่เราคิดจะทำในอนาคต การเรียนที่นี้ทำให้ผมได้รับความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน และจากสถานที่จริงที่ผมหาไม่ได้จากที่อื่น อาจารย์ผู้สอนก็เป็นกันเองมาก ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถถามได้ตลอดแล้วเวลา วันนี้ผมสามารถพูดได้อย่างภาคภูมิใจว่า “เรียนที่ม.หาดใหญ่ ไม่ผิดหวัง”

ร.ต.อ. อดิศร หวังอาลี
รองสารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สิงห์มะหาดรุ่นที่ 2)

“ผมต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในทุกวันนี้  ผมรู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จบการศึกษาจากมหาลัยหาดใหญ่แห่งนี้  เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ปลูกฝังและหล่อหลอมให้ผมเป็นคนที่มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับผมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของผมได้เป็นอย่างดี  เพราะอาชีพตำรวจเป็นงานที่ต้องคอยให้บริการ  ดูแลทุกข์  สุข  ของประชาชนอย่างใกล้ชิด  ทุกวันนี้ผมสามารถพูดได้อย่างไม่อายใคร  ว่าจบมาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพราะมหาลัยแห่งนี้ได้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณภาพจริงๆ ครับ”

นายวัชรินทร์  จุลเอียด  
นักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี
(ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์)

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากที่เรียนจบจากคณะรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์แห่งนี้ คณาจารย์ที่นี่สอนหนังสือเสมือนผมเป็นคนในครอบครัวคนหนึ่งมีการเรียนการสอน
ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสร้างโอกาสและรู้ถึงเป้าหมายในอนาคต ว่าผมเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ไปเพื่ออะไร และอยากจะทำอะไรในอนาคต ที่แห่งนี้จึงเป็นประตูบานใหญ่ที่พร้อมจะให้ผมเปิดไปเจออนาคตที่ดีเหมือนอย่างวันนี้กับงานที่ผมทำอยู่"

พันตรีชเนต เบ็ญจพันธ์
นายทหารยุทธการและการฝึก กองบังคับการกองพันพัฒนา 4  ค่ายรัตนพล
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง (ภาคสมทบ)  สิงห์มะหาดรุ่นที่ 6)

การได้เข้ามาเรียนที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผม อาจารย์ที่นี่เป็นกันเอง สอนสนุก อีกทั้งมีความเอาใจใส่ในการสอน สถาบันแห่งนี้จึงเป็นที่สร้างประสบการณ์ก่อนการใช้ชีวิตในการทำงาน”

นายธนัสถา ไชยสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ ธนาคารเกียรตินาคิน สาขาหาดใหญ่
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สิงห์มะหาดรุ่นที่ 5)

“ผมรู้สึกภูมิใจ และดีใจที่ได้เข้ามาศึกษาที่นี่ ได้เรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและทำกิจกรรมไปพร้อม ๆ กัน การเรียนทำให้ผมมีความรู้ ส่วนกิจกรรมทำให้ผมทำงานเป็น ผมมีความสุขจากการเรียนที่คณะรัฐศาสตร์แห่งนี้ อาจารย์เป็นกันเองดูแลเหมือนคนในครอบครัว ผมรักและภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้ครับ”

ร.ต.อ.วัรพงษ์ อติวัฒนานนท์
รองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรยะหา จังหวัดยะลา
(ศิษย์เก่าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง สิงห์มะหาดรุ่นที่ 3)

“ผมต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จในทุกวันนี้  ผมรู้สึกภาคภูมิใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้จบการศึกษาจากมหาลัยหาดใหญ่แห่งนี้  เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ปลูกฝังและหล่อหลอมให้ผมเป็นคนที่มีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับผมสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานของผมได้เป็นอย่างดี  เพราะอาชีพตำรวจเป็นงานที่ต้องคอยให้บริการ  ดูแลทุกข์  สุข  ของประชาชนอย่างใกล้ชิด  ทุกวันนี้ผมสามารถพูดได้อย่างไม่อายใคร  ว่าจบมาจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  เพราะมหาลัยแห่งนี้ได้สร้างบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  และมีคุณภาพจริงๆ ครับ”