อาจารย์ประจำ สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนามนุษย์และองค์การ

ชื่อ - สกุล   : ดร.เจตน์สฤษฎิ์ สังขพันธ์
ตำแหน่ง  : ผู้อำนวยการหลักสูตร
เบอร์โทร : 074-200-300-250
e-mail : jedsarid.s@hu.ac.th
การศึกษา : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชา พัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม) สาขาวิชา พัฒนามนุษย์และสังคม
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ - สกุล : ผศ.ดร.ปกรณ์ ลิ้มโยธิน
ตำแหน่ง   :  อาจารย์ประจำหลักสูตร
เบอร์โทร :  074-200300 - 328
e-mail : pakorn@hu.ac.th
การศึกษา : ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: วท.ม.(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
: บธ.บ. (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ชื่อ - สกุล   : ดร.นิวัตน์ สวัสดิ์แก้ว
ตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร  : 074-200-300
e-mail : niwat@hu.ac.th
การศึกษา : รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
: ร.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
: M.A.(Pol SC)(HONS) Univ. of Poona, India
: B.A. B.A.(Pol SC)(HONS) Univ. of Poona, India
ชื่อ - สกุล   : ผู้ช่วยศาตราจารย์นุกูล ชิ้นฟัก
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร : 074-200-300-249
e-mail :nukool@hu.ac.th
การศึกษา : รป.ด.(การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
: รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: บธ.ม.(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
: น.บ.(นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: อส.บ.(วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
: Higher Vocational Diploma (Electromechanical) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ชื่อ - สกุล : ดร.ยรรยง คชรัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำ
เบอร์โทร : 074-200-300-618
e-mail :yunyong @hu.ac.th
การศึกษา : ปร.ด. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: บธ.ม. (การบริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์