อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์ธนา มณีพฤกษ์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เบอร์โทร :  074-200300  ต่อ 252
e-mail :  Tana_m@hu.ac.th
การศึกษา :  บธ.บ. บริหารธุระกิจบัณฑิต การจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์