อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น

ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์นพวัลภ์ มงคลศรี
ตำแหน่ง   :  หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 251
e-mail : noppawan@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ - สกุล :  อาจารย์จิตกรี บุญโชติ
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร :  074-200300  ต่อ 251
e-mail :  jitkree@hu.ac.th
การศึกษา     : บธ.บ. (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: รป.ม. (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ชื่อ - สกุล    : อาจารย์หมัดเฟาซี รูบามา
ตำแหน่ง    : อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร   :  074-200300 ต่อ 251
e-mail :  Madpouzee@hu.ac.th
การศึกษา :  ศศ.บ. (อิสลามศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์คารม บัวผัน
ตำแหน่ง   :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร :  074-200300  ต่อ 251
e-mail : Karom@hu.ac.th
การศึกษา   : รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: รบ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
: รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อ - สกุล  :  อาจารยไกรษร วงศ์พรัด
ตำแหน่ง     :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น
เบอร์โทร  :  074-200300  ต่อ 346
e-mail   : Kraisorn@hu.ac.th
การศึกษา    :  รปศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
:  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์