อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

กลุ่มวิชาเอกการเมืองการปกครอง

ชื่อ - สกุล :  อาจารย์พัตรธีรา สุวรรณวศ์
ตำแหน่ง   :  หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร   :  074-200300  ต่อ 252
e-mail :  phattheera@hu.ac.th
การศึกษา         : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: ร.ม. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ชื่อ - สกุล  :  อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน
ตำแหน่ง  :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร    :  074-200300  ต่อ 250
e-mail    :  Kumpee@hu.ac.th
การศึกษา       :  ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
:  ศศ.ม.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
:  ร.ม.(การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ชื่อ - สกุล        :  อาจารย์สุกรี บุญเทพ
ตำแหน่ง     :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง (กลุ่มวิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
เบอร์โทร     :  074-200300  ต่อ 258
e-mail    :  sukree@hu.ac.th
การศึกษา         :  B.A. International Affairs Management Universiti Utara Malasia (UUM), Malasia
:  M.A. Political Science, Aligarh Muslim University , India
ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์สุทธิชัย รักจันทร์
ตำแหน่ง :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร :  074-200300  ต่อ 386
e-mail :  rakjan_b@hu.ac.th
การศึกษา :  ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
: น.บ.(นิติศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
: รป.ม.(การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา) สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
: ร.ม. (การเมืองและการจัดการปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อ - สกุล   :  อาจารย์เพชรดาว เพชรสันทัด
ตำแหน่ง    :  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง
เบอร์โทร    :  074-200300  ต่อ 339
e-mail   :  pechdau@hu.ac.th
การศึกษา   :  รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
: บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสยาม